Komu Niesiemy Pomoc

W swoich działaniach Fundacja Częstochowskie Anioły skupia się na:

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2) Dofinansowywaniu domów dziecka oraz organizowaniu i wspieraniu wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka oraz domów samotnej matki.
3) Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
7) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8) Działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu.
9) Wypoczynku dzieci i młodzieży.
10) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.
12) Działalności charytatywnej na rzecz osób przewlekle chorych, ich rodzin jak również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego.
13) Osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej.
14) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
15) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
16) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

17) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

18) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
19) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
20) Turystyki i krajoznawstwa.
21) Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
22) Ratownictwa i ochrony ludności.
23) Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
24) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
25) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz języka regionalnego.
27) Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
28) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
29) Pomocy Polonii i Polakom za granicą.

30) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

31) Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
32) Działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
33) Działanie na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt.
34)Wszechstronna i bezpośrednia pomoc zwierzętom.
35) Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.

Informacje kontaktowe

Fundacja Częstochowskie Anioły

KRS: 0000705243
REGON: 368809920
NIP: 5732892420

Email: fundacja@czestochowskieanioly.pl
Telefon: +48 730 122 813

Konto bankowe: BGŻ BNP PARIBAS
87 1600 1462 1816 9277 4000 0001

Social Media

Copyright © 2020 Fundacja - Częstochowskie Anioły.

Wdrożenie: BlueCoyote - Michał Trzepizur | Serwis chroni jDoctor.pl